Tin nổi bật

test INO SM Application

Thứ tư, 08/03/2017, 12:57 GMT+7

1.0.0 1.0.0 7.36 7096 SensDesk sensdesk.com hieumapca 1488952436 Poseidon2 3268 1 00:0A:59:04:22:40 192.168.1.128 192.168.1.128 80 80 255.255.255.0 192.168.1.100 Poseidon2 3268 HWg PUSH via HTML 60 3600 Default 2 Poseidon2 3268 NoGroup Binary 1 1 Binary input s 60 0 0 0 0 0 1 0 Binary 1 0 1488948818 1 Binary 3 3 Binary input s 60 0 0 0 0 0 1 0 Binary 3 0 1488948818 1 Binary 4 4 Binary input s 60 0 0 0 0 0 1 0 Binary 4 0 1488948818 1 Comm Monitor 1 123 Binary input s 60 0 0 0 0 0 1 0 Comm Monitor 1 0 1488948818 1 Sensor 241 65341 Generic sensor C 60 -1 100 300 0 0 1 0 Sensor 241 293 1488948818 1 Sensor 240 27880 Generic sensor C 60 -1 100 300 0 0 1 0 Sensor 240 297 1488948818 1 VirtBinOut 6 1156 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 VirtBinOut 6 0 1488948818 1 VirtBinOut 7 1157 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 VirtBinOut 7 0 1488948818 1 VirtBinOut 8 1158 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 VirtBinOut 8 0 1488948818 1 BinOut 1 151 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 BinOut 1 0 1488948818 1 BinOut 2 152 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 BinOut 2 0 1488948818 1 VirtBinOut 1 1151 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 VirtBinOut 1 0 1488948818 1 VirtBinOut 2 1152 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 VirtBinOut 2 0 1488948818 1 VirtBinOut 3 1153 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 VirtBinOut 3 0 1488948818 1 VirtBinOut 5 1155 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 VirtBinOut 5 0 1488948818 1 VirtBinOut 4 1154 Binary output s 60 0 -2 2 0 0 1 0 VirtBinOut 4 0 1488948818 1 Binary 2 2 Binary input s 60 0 0 0 0 0 1 0 Binary 2 0 1488948818 1

Người viết : admin

 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

Google+