Máy đo áp suất cầm tay AOIP – Pressure – HM28 – AOIP Việt Nam

0
418

Series HM28 Handheld Digital Manometer
Máy đo áp suất cầm tay HM28

Model Description
HM28D3B10000 Handheld digital manometer, range 0-10″ w.c.(2.5 kPa).
HM28D3C10000 Handheld digital manometer, range 0-28″ w.c. (7 kPa).
HM28D3F10000 Handheld digital manometer, range 0-120″ w.c. (30 kPa).
HM28D3H10000 Handheld digital manometer, range 0-14.5 psi (100 kPa).

 

HM22 HM22D  35.850.211  21.14111.14 AOIP Viet Nam
HM-MAINT1 HM22D  80.210.002  21.14464.13 AOIP Việt Nam
HM-MAINT2 HM22A  80.210.003  21.14464.23 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ – áp suất AOIP
HM-RACC HM22A  80.210.012  21.14464.53 Thiết bị hiệu chuẩn áp suất AOIP
HM22-CERTA HM28  21.14708.14  21.14310.13 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP
 HM28 G0R1,10  HM28 D0A1,00  35.850.199  21.14310.23 Thiết bị đo nhiệt độ AOIP
 HM28 D0CB,00  HM28 D0B1,00  21.13362.14  21.14466.13 Thiết bị đo áp suất AOIP
 HM28 D0C3,00  HM28 D0C1,00 H801  21.14466.23 Máy đo Áp suất AOIP
 HM28 D0F3,00  HM28 D0E1,00 H802 PV 210 Máy đo nhiệt AOIP
 HM28 D0H3,00  HM28 D0F1,00 LTP1 LTPA-BSP-QF Máy đo đa chức năng AOIP
 HM28 D0J3,00  HM28 D0G1,00 LTPA-NPT-QF LTPK1 Thiết bị đo áp AOIP
 HM28 D0K3,00  HM28 D0H1,00 TP1-40 TP1-40 Digital Manometer AOIP
 HM28 D0M3,10  HM28 D0J1,00 HTP1-700 PV211 AOIP Viet Nam
 HM28 A0I1,00  HM28 D0K1,00 HTP1-1000 LTPA-BSP-QF AOIP Việt Nam
 HM28 A0I2,00  HM28 D0L1,10 PV672-700 LTPA-NPT-QF Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ – áp suất AOIP
 HM28 A0J1,00  HM28 D0M1,10 PV672-1000 LTPK1 Thiết bị hiệu chuẩn áp suất AOIP
 HM28 A0J2,00  HM28 G0T1,10 HTP1-700 PRV12-x-HTP1 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP
 HM28 A0J3,00  HM28 G0U1,10 HTP1-1000 HTPA-BSP Thiết bị đo nhiệt độ AOIP
 HM28 A0K1,00  HM28 G0V1,10 HTP accessories HTPA-NPT Thiết bị đo áp suất AOIP
 HM28 A0K2,00  HM28 G0P1,10 DTG VIS-421.206.39 Máy đo Áp suất AOIP
 HM28 G0N1,10  HM28 G0W1,10 DTG-2K-700+HTP1-700 DTG-2K-3 + LTP1 Máy đo nhiệt AOIP
HM35 HM35  00DLB300 54-0132 DTG-2K-30 + TP1-40 Máy đo đa chức năng AOIP
HM35  00DLJ600 HM35  00DLC300 P200PRO DTG-2K-300+HTP1-700 Thiết bị đo áp AOIP
HM35  00DLK600 HM35  00DLE300 P200pro-1-0.010G-C-LP P200pro-2-0.010G-C-LP Digital Manometer AOIP
HM35  00DLM610 HM35  00DLF300 P200pro-1-0.050G-C-LP P200pro-2-0.050G-C-LP AOIP Viet Nam
HM35  00GMN610 HM35  00DLG300 P200pro-1-00100G-C-LP P200pro-2-0001G-C-LP AOIP Việt Nam
HM35  00GMR610 HM35  00DLH300 P200pro-1-0002G-C-LP P200pro-2-0002G-C-LP Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ – áp suất AOIP
HM35  00GMZ610 HM35  00DLJ300 P200pro-1-0002A-C-LP P200pro-2-0002A-C-LP Thiết bị hiệu chuẩn áp suất AOIP
HM35  00ALI300 HM35  00DLK300 P200pro-1-0007G-C-P P200pro-2-0007G-C-P Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP
HM35  00ALI200 HM35  00DLL310 P200pro-1-0020G-C-P P200pro-2-0020G-C-P Thiết bị đo nhiệt độ AOIP
HM35  00ALJ300 HM35  00DLM310 P200pro-1-0020A-C-P P200pro-2-0020A-C-P Thiết bị đo áp suất AOIP
HM35  00ALJ200 HM35  00GMG310 P200pro-1-0035G-C-P P200pro-2-0035G-C-P Máy đo Áp suất AOIP
HM35  00ALJ600 HM35  00GMH310 P200pro-1-0035G-C-HF P200pro-2-0035G-C-HF Máy đo nhiệt AOIP
HM35  00ALJ100 HM35  00GMJ310 P200pro-1-0070G-C-HF P200pro-2-0070G-C-HF Máy đo đa chức năng AOIP
HM35  00ALK300 HM35  00GMK310 P200pro-1-0150G-C-HF P200pro-2-0150G-C-HF Thiết bị đo áp AOIP
HM35  00ALK200 HM35  00GML310 P200pro-1-0350G-C-HF P200pro-2-0350G-C-HF Digital Manometer AOIP
HM35  00ALK600 HM35  00GMM310 P200pro-1-0700G-C-HF P200pro-2-0700G-C-HF AOIP Viet Nam
HM35  X2XXXXXX HM35  00GMN310 P200 P200-2-0.010G-C-LP AOIP Việt Nam
HM-MAINT1 HM35  00GMR310 P200-1-0.010G-C-LP P200-2-0.050G-C-LP Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ – áp suất AOIP
HM-MAINT2 HM35  00GMZ310 P200-1-0.050G-C-LP P200-2-0001G-C-LP Thiết bị hiệu chuẩn áp suất AOIP
ACL286-12 HM35  00XXX2XX P200-1-00100G-C-LP P200-2-0002G-C-LP Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP
ACL286-13 HM35  00DLC100 P200-1-0002G-C-LP P200-2-0002A-C-LP Thiết bị đo nhiệt độ AOIP
HM-RACC HM35  00DLF100 P200-1-0002A-C-LP P200-2-0007G-C-P Thiết bị đo áp suất AOIP
HM35-CERTA1 HM35  00DLH100 P200-1-0007G-C-P P200-2-0020G-C-P Máy đo Áp suất AOIP
HM35-CERTA2 HM35  00DLJ100 P200-1-0020G-C-P P200-2-0020A-C-P Máy đo nhiệt AOIP
HM35  00DLF600 HM35  00DLK100 P200-1-0020A-C-P P200-2-0035G-C-P Máy đo đa chức năng AOIP
HM35  00DLH600 HM35  00DLM110 P200-1-0035G-C-P P200-2-0035G-C-HF Thiết bị đo áp AOIP
MG20 HM35  00DLC600 P200-1-0035G-C-HF P200-2-0070G-C-HF Digital Manometer AOIP
MG20 35.526.010 P200-1-0070G-C-HF P200-2-0150G-C-HF AOIP Viet Nam
21.1471414  85.174.325 P200-1-0150G-C-HF P200-2-0350G-C-HF AOIP Việt Nam
HMACCESSORIES ACL286-05 P200-1-0350G-C-HF P200-2-0700G-C-HF Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ – áp suất AOIP
LCL282 ACL286-06 P200-1-0700G-C-HF EE812020 Thiết bị hiệu chuẩn áp suất AOIP
ACL286-14 ACL286-07 EE812009 EE812021 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP
ACL286-15 ACL286-08 EE812010 BB530203  Thiết bị đo nhiệt độ AOIP
ACL286-16 ACL286-09 EE812011 BB530213  Thiết bị đo áp suất AOIP
ACL286-17 ACL286-10 EE812012 BB260198   Máy đo Áp suất AOIP
ACL286-18 ACL286-11 EE812013 EE300203  Máy đo nhiệt AOIP
HM30 HM30 EE812014 EE480053  Máy đo đa chức năng AOIP
 21.14466.53  21.14453.14 EE812015 EE480054  Thiết bị đo áp AOIP
 21.14631.13  21.14311.23 EE812016 EE880052  Digital Manometer AOIP
 21.14421.14  21.14710.23 EE812017 TP1-40 AOIP Viet Nam
EE812019 LTP1 EE812018 HTP1-700 AOIP Việt Nam