Cảm biến điện dung IFM – Inductive Sensors IFM – IIS246 – IFM Việt Nam

0
369

IIS246 – IIB3015BAPKG/US-104

Inductive sensors

Inductive sensor
Metal thread M30 x 1.5
Connector
Increased sensing range
Gold-plated contacts
Sensing range 15 mm

AC2465 CompactLineM12 4DI 4DO M12  IFM Viet Nam 
AC2466 CompactLineM12 4 DI 4 DO  IFM Việt Nam 
AC2467 CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12  Cảm biến IFM 
AC2468 CompactM12 4 DI-Y A/B M12  Cảm biến quang IFM 
AC246A AirBox 5/2 2DI-Y II 3D  Cảm biến áp suất IFM 
AC2471 CompactM12 4DI-Y 4DO  Cảm biến nhiệt độ IFM 
AC2474 CompactLine M12 4DI  Cảm biến tia hồng ngoại IFM 
AC2476 CompactLine M12 4DI 4DO  cảm biến đo rung IFM 
AC2482 CompactM8 2DI 2DO  cảm biến tiệm cận IFM 
AC2484 CompactM8 4DI  cảm biến chuyển động IFM 
AC2485 CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B  cảm biến vị trí IFM 
AC2486 CompactM12 4 DI-Y V4A A/B  cảm biến quan sát IFM 
AC2487 CompactM12 4 DO T V4A A/B  cảm biến hình ảnh IFM 
AC2488 CompactM8 8DI  cảm biến mức IFM 
AC2516 ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67  cảm biến chân không IFM 
AC2517 ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67  cảm biến điện dung IFM 
AC2518 ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67  cảm biến báo rỗng, báo đầy IFM 
AC2519 ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67  cảm biến đo lưu lượng IFM 
AC2520 ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67  sensors IFM 
AC2521 ClassicL90 4AO (C) M12 IP67  Position Sensors IFM 
AC2555 ClassicLineVA 4DI M12  Inductive sensors IFM 
AC2565 ClassicLineVA 4DI M12  Capacitive sensors IFM 
AC2568 ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67  Magnetic sensors IFM 
AC2616 UniversalModule 2AI(C) IP65  Cylinder sensors IFM 
AC2617 UniversalModule 2AI(V) IP65  Ultrasonic sensors IFM 
AC2618 UniversalModule 2AO(C) IP65  Photoelectric sensors IFM 
AC2619 UniversalModule 2AO(V) IP65  Laser sensors IFM 
AC2620 UniversalModule 4AI(Pt100)IP65  Encoders IFM 
AC2625 FieldModuleDP IO-Link 4 Ports  Speed sensor IFM 
AC2630 FieldModuleDP 4x2DI M12  Safety ralays IFM 
AC2631 FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12  Pressure sensors IFM 
AC2634 FieldModuleDP 4AI (PT100) M12  Vacuum sensors IFM 
AC2636 FieldModuleDP 4AI (C) M12  Flow sensors IFM 
AC2637 FieldModuleDP 4AO (C) M12  Flow meters IFM 
AC2638 FieldModuleDP 4AI (V) M12  Level sensors IFM 
AC2709 CabinetModule 4DI 4DO T W  Temperature sensors IFM 
AC2711 RMQ-M1C-ASI RMQ22 AS-Interface  Cảm biến giám sát độ rung động cơ IFM