ORTEC-Multichannel Analyzers – Basic Analog (Model: 920Ethernet NIM/ASPec 927/926/EASY…)

0
346
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Multichannel Analyzers – Basic Analog

The wide range of choice in format and performance among the ORTEC Analog MCAs means that a solution to most instrumentation problems is easily found for:
Teaching laboratories
Research
Upgrade of existing NIM installations
Low cost per input solutions for low to moderate count rate applications
MCA Plug-in Card 
Fast (8 μs) ADC and memory on a PCI-Bus plug-in card
Computer control of all MCA functions
MAESTRO-32 MCA Software included
Two versions . . . 8k and 2k channels
 TRUMP-pci
USB Standalone MCA
Compact stand-alone MCA
Two available versions in 2k or 8k resolution
MAESTRO-32 MCA software included
Fast, convenient USB2 connectivity
Two versions . . . 8k and 2k channels
 Easy-MCA
926 Multichannel Buffer
8000-channel ADC (8 μs)
2 billion counts/channel
Simple to install USB Interface
Direct connection to legacy ORTEC devices
Optional interface for PC parallel port connection
MAESTRO-32 MCA software included
ASPec-927 Dual Multichannel Buffer
Two inputs in a single wide NIM
Fast (1.25-μs) 16 K channel ADC
Interfaces via USB-2.0
MAESTRO-32 MCA software included

920E EtherNIM 16 Input Multichannel Buffer
16-input, high-performance MCA in a two-wide NIM
Integral Ethernet connection for instant integration into CONNECTIONS spectroscopy networks
16k-channel data memory, 231–1 counts per channel
4k-channel ADC (15-µs fixed conversion time)
Unique “dynamic routing” feature
Requires MAESTRO software which must be ordered separately
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | ORTEC-Multichannel Analyzers – Basic Analog (Model: 920Ethernet NIM/ASPec 927/926/EASY…).