SUB VI VÀ TẠO MỘT SUB VI TRONG LABVIEW

0
1095
       I.            THẾ NÀO LÀ MỘT subVI

Một subVI là một VI được sử dụng trong một VI khác.

Giả sử ta có một chương trình tính giá trị của hàm y = x^2. Thực hiện chương trình với 3 giá trị của x tại x1, x2 và x3 như hình 1.

LabVIEW cơ bản_1
Hình 1

Chương trình được thực hiện đơn giản bằng cách thực hiện phép tính nhân các giá trị đầu vào với chính nó và hiển thị kết quả.

Phải thay đổi gì khi thay đổi hàm đã cho thành y = x^2 + 1?

Tránh việc 1 đoạn code bị lặp lại nhiều lần không cần thiết, hãy thay thế việc tính hàm y = x^2 bằng 1 VI và thay vào chương trình hiện như hình 2. Khi đó, hàm labVIEW VI y=x^2 trở thành một SubVI.

LabVIEW cơ bản 2

Hình 2

Thủ thuật: Đôi khi bạn gặp phải một chương trình rất phức tạp với các dây nối cũng như các đối tượng chằng chịt trong Block Diagram. Bạn cũng có thể tạo ra một SubVI từ một đoạn code, một phần code của một VI trong một Block Diagram nhằm giảm bớt sự rối rắm trong phần code của mình. Bạn click chuột trái, kéo chọn vùng code trong Block diagram mà bạn muốn đưa vào một SubVI, sau đó bạn vào Menu/Edit/Create SubVI. Đoạn Code bạn vừa chọn đã được đưa vào một SubVI.
   II.            LÀM THẾ NÀO KHAI BÁO THAM SỐ CHO MỘT subVI

·         Tạo một VI với tham số đầu vào và đầu ra (các control hoặc indicator).

·         Viết code cho VI

·         Kiểm tra

·         Trên front panel, di chuyển chuột vào biểu tượng của LabVIEW nằm ở góc phải của VI và click chuột phải và chọn Show Connector trên menu vừa xuất hiện.

·         Click chuột vào vị trí trên biểu tượng và chọn kết nối với các control và indicator tương ứng trên front panel.

Tùy vào số lượng các tham số, bạn có thể click phải chuột và chọn kiểu và số lượng connector sao cho phù hợp với số lượng tham số cần thiết cho subVI.

 
III.            SỬ DỤNG MỘT subVI NHƯ THẾ NÀO?

·        Trong block diagram, click chuột phải và chọn Select a VI…, chọn VI cần và click OK

·         Nối các tham số tương ứng với subVI

LabVIEW cơ bản 5

Bạn có thể tham khảo thêm ở file đính kèm để biết thêm cách tạo VI và subVI trong LabVIEW.

File : sourcecode_subvi_vi.zip
Type : zip
Size : 9.1 KB