Weights – – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị cân khối lượng

1
620

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Accutec GRW-PF-075
ADVANCE WEIGHING PS-30 WEIGHING SCALES
AMETEK R-55
AMETEK DMTQ501E
AMETEK DM-T-50
AVERY 3205 WEIGHING SCALES
AVERY 3205-ABA WEIGHING SCALES
AVERY 3205-ABW WEIGHING SCALES
AVERY AS3306 WEIGHING SCALES
AVERY L200/H500 WEIGHING SCALES
AVERY L202 WEIGHING SCALES
AVERY RC062 WEIGHING SCALES
AVERY WB6200 WEIGH BEAMS
AVERY BERKEL CB033 WEIGHING SCALES
AVERY BERKEL DB033-00AABAA WEIGHING SCALES
CAS 10CS
CAS 150A
CAS AD-05
CAS AD-10
CAS AD-2.5
CAS BW-60
CAS DB-60H
CAS DL-100
CAS GIS-1400
CAS NEW4321
DAGE BT-22-EO6
DAGE BT23-CAL
DAGE 5 – 100 g
DAGE 2.5 Kg
DAGE 50 g – 2.5 Kg
DAGE CLASS M1
DAGE Dage-Cal-Kit
DAGE CLASS M1
DAGE CLASS M2 (1 to 5 g)
DAGE CLASS M3
DAGE CAL 1.25K
DAGE CAL-KIT1
DAGE CAL-KIT2
DATA INSTRUMENTS 1/2 oz- 42.5 oz
Digital Scale & Eng'g. JSP 1050
DIGI DS-1100
EMERY WINSLOW SCALE CO. 7400M
EXCELL EKW-0.6
Exclusive Traders Inc. CP323S
Fuji DC-180
Fuji LHW-300K
GPD (50, 100, 200)g
HAE CHANG 0-300KG
Imada Co. Ltd. PSM 50K
Imada Co. Ltd. ZPS-DPU-20N
IMSI 1mg-20kg
JADEVA LGC3015 WEIGHING SCALES
JADEVER LGC3015 WEIGHING SCALES
JADEVER JPS-1050
JONGRO 20kg
Kodak CAT 152 7662
METTLER TOLEDO AG285
Mettler 100 g Class 1 Weight, Single
Mettler 100g Class 1 Weight
Mettler 1kg Class 1 Weight, Single
Mettler 200g Class E2 Weight
Mettler 2g Class 1 Weight
Mettler 500g Class 1 Weight, Single
Mettler 50g Class 1 Weight, Single
METTLER 2010N BALANCE
METTLER AE160 BALANCE
METTLER AT200 BALANCE
METTLER GC62 BALANCE
METTLER H16 BALANCE
METTLER H54AR BALANCE
METTLER PL200 BALANCE
Mettler AB204-S Balance,Analytical
Mettler AE100 Balance,Analytical
Mettler AE100S Balance,Analytical
Mettler AE200 Balance,Analytical
Mettler AE50 Balance,Analytical
Mettler AG104 Balance,Analytical
Mettler AG204 Balance,Analytical
Mettler AT20 Balance,Analytical
Mettler AT201 Balance,Analytical
Mettler AT400 Balance,Analytical
Mettler AX2004S Balance, Mass Comparator
Mettler B5C1000 Balance,Analytical
Mettler B5H26 Balance
Mettler BB2400 Balance
Mettler BD601 Balance
Mettler CM60 Check Weigher, Hi-Speed
Mettler DA-110 Density/Specific Gravity Meter
Mettler DA-110M Density/Specific Gravity Meter
Mettler H31AR Balance,Analytical
Mettler H51 Balance, Precision Analytical
Mettler H6 Balance,Analytical
Mettler MT5 Balance, Precision Analytical
Mettler PB153 Balance, Digital
Mettler PC16 Balance
Mettler PC440 Balance, Digital
Mettler PE-22 Balance
Mettler PJ4000 Balance,Top Loading
Mettler PJ6000 Balance,Top Loading
Mettler PM16N Balance
Mettler PM400 Balance
Mettler PM480 Balance
Mettler PR10003 Balance, Mass Comparator
Mettler Toledo 10mg – 1kg Class 1 Weight Set,7 Piece
Mettler-Toledo SG8001 Balance
Mettler-Toledo SR8001 Balance
MILLICE 1-100GRAM
Mitutoyo 172-116
Mitutoyo 172-117
Mitutoyo 172-118
Nagata LCS-007
Nagata PRR-302-TD
Nikon 0 – 300mm
Nikon 0 – 50mm
Nikon 0.1x300mm
Nikon 0.001 x 50mm
OERTLING HC22 BALANCE
OERTLING NA114 BALANCE
OERTLING NA264 BALANCE
OERTLING TP35 BALANCE
OERTLING TP41 BALANCE
OERTLING YA124-1A0ZM13A-A BALANCE
OHAUS AR2140
OHAUS CD-II
OHAUS E04130
OHAUS EOD120
OHAUS GT-4100
OHAUS 100 g
OHAUS 1g – 100 g
OHAUS 1g – 1 Kg
OHAUS Class M2
OHAUS Class S
OHAUS 4 Kg
OHAUS 400X0.1 G
OHAUS CD-112E0
Olympus OB-MM,1/100
PEAK 100X
PHILIP HARRIS 1000G SPRING BALANCE
PHILIP HARRIS 500G SPRING BALANCE
PRECISA 2000D BALANCE
PRECISA 6200C
PRECISA SB6200C
PRECISA XB 4200C
PRECISA XB 6200C
REVERIFICATIONS, LTD 1.25KG
REVERIFICATIONS, LTD 2KG
REVERIFICATIONS, LTD 400G
REVERIFICATIONS, LTD 5KG
REVERIFICATIONS, LTD CLASS M1
REVERIFICATIONS, LTD CLASS M3
Rice Lake Class S1
Rice Lake 1mg-50g (Class 2)
Rice Lake (12 pcs) 5 to 20 kg
Rice Lake 5 Kg
Rice Lake 0.001 – 5Lb Class F Weight Set,20 Piece
Rice Lake 0.001 – 5Lb Class F Weight Set,22 Piece
Rice Lake 0.5 oz – 2Lb Class P Weight Set,12 Piece
Rice Lake 1 – 5kg ASTM Class 1 Weight Set,4 Piece
Rice Lake 1 Lb Class 6 Weight, Hanging
Rice Lake 1 Oz to 10 Lb Class "F" Weight Set,9 Piece
Rice Lake 1 Oz to 8 Oz Weight Set,6 Piece Hook
Rice Lake 1-10 Lb Class F Weight Set,11 Piece
Rice Lake 1-20Lb Class F Weight Set,18 Piece Hanging
Rice Lake 1.0-50N "AF" Weight Set,7 Piece Hanging
Rice Lake 1/32 Oz through 50 Lb Class F Weight Set,16 Pieces
Rice Lake 1/32oz – 2Lb Class F Weight Set,13 Piece
Rice Lake 10 lb Class 6 Weight
Rice Lake 10 lb Class 7 Weight
Rice Lake 10 mg – 100 g Class S Weight Set,17 Piece
Rice Lake 10/5/2 Lbs Class F Weight Set,3 Piece
Rice Lake 100 – 500g ASTM Class 1 Weight Set,4 Piece
Rice Lake 100g – 10kg Class F Weight Set,10 Piece
Rice Lake 100g – 1kg Class 4 Weight Set,4 Piece
Rice Lake 100g Class 1 Weight, Single
Rice Lake 100g Class 4 Weight
Rice Lake 100g-5Kg Class F Weight Set,8 Piece Class F
Rice Lake 100g/1kg Class 1 Weight Set,2 Piece
Rice Lake 100mg – 100g Class 1 Weight Set,4 Piece
Rice Lake 100mg – 1Kg Class 4 Weight Set,7 Piece
Rice Lake 100mg – 200g ASTM Class 1 Weight Set,4 Piece
Rice Lake 100mg – 2kg Class 1 Weight Set,5 Piece
Rice Lake 100mg-100g Class 1 / 2kg Class 4 Weight Set,5 Piece Mixed Class
Rice Lake 100mg-100g Class 1/1Kg-2Kg Class 4 Weight Set,8 Piece Mixed Class
Rice Lake 100mg-100g Class S Weight Set,13 Piece
Rice Lake 10g & 50g CL1 Weight Set,2 Piece
Rice Lake 10g – 2kg Weight Set,5 Piece Class 1
Rice Lake 10kg Class 4 Weight,10Kg
Rice Lake 10kg Class F Weight,10Kg
Rice Lake 10mg-100g Weight Set,15 Piece Class F
Rice Lake 10mg-2kg ASTM Class 2 Weight Set,23 Piece
Rice Lake 12512 Weight Set,12 Piece Class F
Rice Lake 12518 Weight Set,13 Piece
Rice Lake 12542 Weight Set,34 Piece
Rice Lake 1g – 100g Class F Weight Set,9 Piece
Rice Lake 1g – 500g Class 1 Weight Set,12 Piece
Rice Lake 1g – 500g Class 4 Weight Set,12 Piece
Rice Lake 1g – 500g Class F Weight Set,12 Piece
Rice Lake 1g – 5kg Class F Weight Set,21 Piece
Rice Lake 1g to 200g Weight Set,10 Piece Class F
Rice Lake 1g to 200g Class 1 Weight Set,10 Piece
Rice Lake 1g-100g Class 1 Weight Set,9 Piece
Rice Lake 1g-100g Class S Weight Set,8 Piece
Rice Lake 1g-100g Class S Weight Set,9 Piece
Rice Lake 1g-1Kg Class 1 Weight Set,13 Piece
Rice Lake 1g-1kg Class 4 Weight Set,6 Piece
Rice Lake 1g-1kg Class F Weight Set,13 Piece
Rice Lake 1g-2kg Class 1 Weight Set,6 Piece
Rice Lake 1g-2kg Class F Weight Set,14 Piece
Rice Lake 1g-5kg Class F Weight Set,21 Piece
Rice Lake 1Kg – 10kg Class 1 Weight Set,6 Piece
Rice Lake 1Kg Class 1 Weight, Single
Rice Lake 1kg Class 4 Weight
Rice Lake 1mg – 1Kg Class 2 Weight Set,25 Piece
Rice Lake 1mg to 500g Class 1 Weight Set,22 Piece
Rice Lake 1mg-100g Class 1 Weight Set,20 Piece
Rice Lake 1mg-100g Class 1 Weight Set,21 Piece
Rice Lake 1mg-500g Class 2 Weight Set,8 Piece
Rice Lake 1mg-50g Class 2 Weight Set,8 Piece Special
Rice Lake 1mg-50g Class F Weight Set,20 Piece
Rice Lake 2 Lb Class 6 Weight, Hanging
Rice Lake 2 Lb Class 7 Weight, Hanging
Rice Lake 20 lb Class 7 Weight
Rice Lake 20 Lbs Class F/6 Weight
Rice Lake 200g Class 1 Weight Set,2 Piece
Rice Lake 20g Class 4 Weight
Rice Lake 20kg Class F Weight Set,10 Piece
Rice Lake 2Kg Class 1 Weight
Rice Lake 2Kg Class 3 Weight Set,2 Piece
Rice Lake 2kg Class 4 Weight
Rice Lake 2Kg Class 4 Weight Set,2 Piece
Rice Lake 2mg-100g Class 1 Weight Set,18 Piece
Rice Lake 2mg-100g Class S Weight Set,20 Piece
Rice Lake 2oz-1lb Weight Set,4 Piece Class 6
Rice Lake 3 Kg/5 Kg Class 1 Weight Set,2 Piece
Rice Lake 30 Lb Class F Weight
Rice Lake 30g Class 4 Weight
Rice Lake 33337 Weight Set,5 Piece Class F
Rice Lake 4 Oz/8 Oz Weight Set,2 Piece
Rice Lake 5 Lb Class 6 Weight, Hanging
Rice Lake 5 Lb Class 7 Weight, Hanging
Rice Lake 5-500g Class 2 Weight Set,6 Piece
Rice Lake 5-500g Class 2 Weight Set,8 Piece
Rice Lake 50 Lbs Class F/6 Weight
Rice Lake 500g Class 1 Weight, Single
Rice Lake 500g-5kg Class F Weight Set,4 Piece
Rice Lake 50g-1kg Class 1 Weight Set,6 Piece
Rice Lake 5g – 1kg Mixed Class Weight Set,7 Piece
Rice Lake 5kg Class F Weight Set,3 Piece
Rice Lake 5mg-100g Class 1 Weight Set,18 Piece
Rice Lake 8 oz – 5 Lb Weight Set,5 Hanging
Rice Lake ASTM Class 2 Weight Set,13 Piece
Rice Lake Cast with W11202K Weight Set Cast W/w11202k
Rice Lake RL20000B-1K/120 Load Cell w/ Indicator
Rice Lake SEMAP RR#44 Weight Set
Rice Lake SEMAP RR#47 Weight Set
Rice Lake SEMAP RR#57 Weight Set
Rice Lake W02213K Weight Set
Rice Lake W02217K Weight Set,9 Piece Class S
Rice Lake W11104K Weight Set
Rice Lake W11111K Weight Set,13 Piece
Rice Lake W12208Y Weight
Rice Lake/Chatillon RL20001-T6-1K/DFGS-R-ND Load Cell with Indicator, 3 Cells
Rice Lake/Inst Div. RL20000-2.5K/3800 Load Cell w/ Strain Indicator
SALTER 20KG SPRING BALANCE
SALTER 2KG SPRING BALANCE
SALTER SUPER SAMSON SPRING BALANCE
SALTER WI125 WEIGHING SCALES
SALTER WEIGHTRONIC WI125 WEIGHING SCALES
SALTER WEIGHTRONIX WI125 WEIGHING SCALES
SARTORIUS 1206MP BALANCE
SARTORIUS 2004MP BALANCE
SARTORIUS 3709MP BALANCE
SARTORIUS 3802MP BALANCE
SARTORIUS 4503MP BALANCE
Sartorius 1409C MP7-2 Balance, Top Loading
Sartorius 1475 Balance,Top Loading
Sartorius 1601-MP81 Balance, Digital
Sartorius 1712MP8 Balance
Sartorius 2842 Balance, Digital
Sartorius 4503 MP6E Balance
Sartorius AC211S Balance,Analytical
Sartorius BL6 Balance
Sartorius BP210S Balance,Analytical
Sartorius BP310P Balance,Analytical
Sartorius L310 Balance,Analytical
Sartorius R300S Balance,Analytical
SARTORIUS 65EDE
SARTORIUS BP221
SARTORIUS BP8100
SARTORIUS CP8201
SARTORIUS IS300
SARTORIUS LE6202S
SARTORIUS LP6200S
SARTORIUS M1
SARTORIUS MA30
SARTORIUS MC-210S
SARTORIUS ME5
SARTORIUS QC65EDE-S
SARTORIUS YCW653
SARTORIUS Class E2
SARTORIUS PBFT CP225D
SARTORIUS YCS 31-653-00
Sartorious TE3102S
SAUTER 2000/1 BALANCE
SAUTER 404/13 BALANCE
SAUTER SD2000 BALANCE
SECA 150KG WEIGHING SCALES
SHIMDAZU AUW220D
SHIMDAZU 200 grams
SIMCO 2.8 OZ
SIMCO 7.9 OZ
Shimadzu UX4200H
STANTON BA6 BALANCE
STANTON CL41 BALANCE
Toledo Inc. 8571
Toledo 1 kg Class 3 Weight Toledo 10 Lbs Class F Weight Toledo 100g-20kg Class F Weight Set,14 Piece Toledo 1Kg Class F Weight, Single Toledo 2 Grams Class 1 Weight Toledo 2 Kg Class F Weight Toledo 2 Lbs Class F Weight Toledo 20 Lbs Class F Weight Toledo 25 Lbs Class F Weight Toledo 5 Lbs Class F Weight Toledo 5 oz to 10 Lb Class F Weight Set,15 Piece Toledo 50 Lbs Class F Weight Toledo 500 Grams Weight Toledo 9212 Basis Weight Scale Toledo AR3 Weight Set,41 Piece 2433 Toledo Unknown Weight Set,5 Piece Class F Trancell Technology TI-500SL
Troemner CLASS F2
Troemner Class S1
Troemner Ultra Class
Troemner 1/2 Oz – 42.5 Oz
Troemner 1LB Slot
Troemner 2LB Slot
Troemner 5LB Slot
Troemner 10LB Slot

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Dimensional

1 COMMENT