HDTV – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị, dụng cụ HDTV

0
364

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
VistaLink 7700ACO-HD enabledHD/SD SDI, 8 Channel AES & RS232/RS422 Auto Change Over
VistaLink 7700ACO2-HD enabled technologyEvertz IntelliGain� EnabledDual HD/SD-SDI Smart Automatic Changeover
VistaLink 7700DA-HD HD SDI Relocking Distribution Amplifier (1 x 4)
VistaLink 7700DA7-HD enabledHD/SD-SDI Reclocking Distribution Amplifier (7 outputs)
VistaLink 7700DA8-HD HD SDI Relocking Distribution Amplifier (1 x 8)
VistaLink 7700R2x2-HD enabledEvertz IntelliGain� Enabled2x2 HD/SD-SDI and ASI Modular Bypass Protection Router
VistaLink 7700R2x2-HES enabled technologyEvertz IntelliGain� Enabled2x2 HD/SD-SDI Modular Bypass Protection Router with SoftswitchT
VistaLink 7700R4x1-HD enabledModular HD/SD-SDI 4 x 1 Router
VistaLink 7700R16x16-3G enabled16x16 SD/HD/3G Modular Router
VistaLink 7700R16x16-HD enabled16x16 SD/HD Modular Router
VistaLink 7700RD2x2-HD enabledEvertz IntelliGain� Enabled2x2 HD/SD-SDI and ASI Modular Bypass Protection Router with Dual HD Downconverter
VistaLink 7710DCDA-HD enabledHD Downconverter & Distribution Amplifier
VistaLink 7710UC-HD enabledHD Upconverter
VistaLink 7710UC-KF enabledHD Key/Fill Upconverter
VistaLink 7710XC-AES4-HD enabledDolby PartnerHD Cross Converter with VANC, Embedded Audio and discrete AES support
VistaLink 7710XC-HD enabledDolby PartnerHD Cross Converter with VANC and Embedded Audio support
VistaLink 7710XUC-AES4-HD enabledDolby PartnerHD Format Up/Down/Cross Converter with external AES
VistaLink 7710XUC-HD enabledDolby PartnerHD Format Up/Down/Cross Converter
VistaLink 7710XUDC-AES4-HD enabledDolby PartnerHD Format Up/Cross and Simultaneous Down Converter with external AES
VistaLink 7711UC-AES4-HD enabledDolby PartnerHD Up Converter with Noise Reduction, Image Enhancement and external AES
VistaLink 7711UC-HD enabledDolby PartnerHD Up Converter with Noise Reduction and Image Enhancement
VistaLink 7713HDC enabledDolby PartnerHD Broadcast Quality Down Converter with Image Enhancement
VistaLink 7714HDC enabledDolby PartnerHigh Quality Downconverter with Image Enhancement, Low Latency & External AES
VistaLink 7720AD8-DD-HD enabledDolby PartnerHD/SD Audio De-embedder & Dolby-E/AC-3 Decoder & Re-embedder
VistaLink 7721AD-A4-HD enabledDolby PartnerHD-SDI AES Audio De-embedder – 2 Unbalanced AES and 4 Balanced Analog Audio Outputs
VistaLink 7721AD4-B-HD enabledDolby PartnerHD-SDI AES Audio De-embedder – 4 Balanced AES Outputs
VistaLink 7721AD4-HD enabledDolby PartnerHD-SDI AES Audio De-embedder – 4 Unbalanced AES Outputs
VistaLink 7721AD8-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI 4 Group Audio De-Embedder
VistaLink 7721AE-A4-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI Analog Audio Embedder
VistaLink 7721AE4-B-HD enabledDolby PartnerHD-SDI 4 Balanced AES Audio Embedder
VistaLink 7721AE4-HD enabledDolby PartnerHD-SDI 4 AES Audio Embedder
VistaLink 7721AE8-AC3E-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI 8 AES Audio Embedder with Dolby Digital (AC-3) Encoder
VistaLink 7721AE8-DEE-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI Audio Embedder & Dolby E Encoder & Re-embedder
VistaLink 7721AE8-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI 8 AES (16 Channel) Audio Embedder
VistaLink 7721DD4-HD enabledHD/SD-SDI Quad Data De-embedder
VistaLink 7721DE4-HD enabledActive Format Descriptor (AFD)HD/SD-SDI Quad Data Embedder
VistaLink 7725DSK-LG-HD enabledActive Format Descriptor (AFD)HD Downstream Keyer with Internal Logo
VistaLink 7725VBI-K-HD enabledHD/SD-SDI VBI Sidechain Bridge Keyer
VistaLink 7730ADC-A4-HD enabledHD Component Analog to HD SDI Converter with four channel AES converter/embedder
VistaLink 7730ADC-HD enabledHD Component Analog to HD SDI Converter
VistaLink 7731DAC-HD enabledHD SDI to HD Component Analog or Optional VGA Converter
VistaLink 7732DVP-HD enabledHD Dual Link Video Processor
VistaLink 7743DLY-HD enabledHD/SD-SDI Video Delay
VistaLink 7746FS-EAES4-HD enabledDolby PartnerThumblinkT EnabledActive Format Descriptor (AFD)HDTV Frame Synchronizer with 4 AES Audio Channels and Embedded Audio Processing
VistaLink 7746FS-EAES4-IG-HD enabledDolby PartnerThumblinkT EnabledActive Format Descriptor (AFD)Evertz IntelliGain� EnabledHD Frame Synchronizer with 4 AES audio pairs and embedded audio processing & AES support and integrated IntelliGain� Audio and Loudness Processor
VistaLink 7746FS-EAES8-DD-AC3E-HD enabledDolby PartnerEvertz IntelliGain� EnabledHD/SD-SDI 8 AES Frame Synchronizer with Dolby Decoder and Dolby Digital (AC-3) Encoder
VistaLink 7746FS-EAES8-DD-HD enabledDolby PartnerEvertz IntelliGain� EnabledHD/SD-SDI 8 AES Frame Synchronizer with Dolby E/AC-3T Decoder
VistaLink 7746FS-EAES8-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI 8 AES Frame Synchronizer
VistaLink 7746FSE-HD enabledThumblinkT EnabledActive Format Descriptor (AFD)HDTV Frame Synchronizer
VistaLink 7746FSE-IG-HD enabledThumblinkT EnabledActive Format Descriptor (AFD)Evertz IntelliGain� EnabledHD Frame Synchronizer with integrated IntelliGain� Audio and Loudness Processor
VistaLink 7751SRG-HD enabledHD-SDI Tri-Level Sync Generator
VistaLink 7751TG2-CF-HD enabledHD/SD-SDI Trouble Slide and Test Pattern Generator
VistaLink 7751TG2-HD enabledHD-SDI 4:4:4/Dual 4:2:2 Test Signal Generator with Embedded Audio
VistaLink 7760AVM2-HD enabledActive Format Descriptor (AFD)HD Video & Audio Monitoring
VistaLink 7760AVM2-x enabledActive Format Descriptor (AFD)SDI Video & Audio Monitor/Conversion with On Screen Display
VistaLink 7760CCM-HD enabledHD-SDI/SD-SDI Closed Caption CEA-608/CEA-708 Translator, Decoder & Analyzer
VistaLink 7772MFX-HD enabledJPEG2000 SD & HD Encoder and Decoder
VistaLink 7780DEC-MP2HD enabledHD MPEG-2 Decoder
VistaLink 7812HDC-3G enabledDolby PartnerActive Format Descriptor (AFD)3G/HD Down Converter with Optional AES I/O & Embedded Compact Flash
VistaLink 7812HDC-HD enabledDolby PartnerActive Format Descriptor (AFD)HD Down Converter with Optional AES I/O & Embedded Compact Flash
VistaLink 7812UC-3G enabledDolby PartnerActive Format Descriptor (AFD)3G/HD Up Converter with Optional AES I/O & Embedded Compact Flash
VistaLink 7812UC-HD enabledDolby PartnerActive Format Descriptor (AFD)HD Up Converter with Optional AES I/O & Embedded Compact Flash
VistaLink 7812UDX-3G enabledDolby PartnerActive Format Descriptor (AFD)3G/HD Up/Down/Cross Converter with Optional AES I/O & Embedded Compact Flash
VistaLink 7812UDX-HD enabledDolby PartnerActive Format Descriptor (AFD)HD Up/Down/Cross Converter with Optional AES I/O & Embedded Compact Flash
VistaLink 7821AD8-3G enabledDolby Partner3G/HD/SD-SDI 8 AES Audio De-Embedder with Dolby Metadata Extractor
VistaLink 7825CCE-3G enabledDolby PartnerActive Format Descriptor (AFD)3G/HD/SD-SDI Modular Closed Caption Encoder
VistaLink 7880DEC-MP2HD-2 enabledDual HD MPEG-2 Decoder
VistaLink 500ACO2-HD/SD enabledDual HD/SD-SDI Digital Auto Signal 2×1 Changeover
VistaLink 500DA-HD enabledCombo HD/SD SDI Reclocking Distribution Amplifier (1 x 8)
VistaLink 500DA-HD-N enabledHD/SD-SDI Non-Reclocking Distribution Amplifier
VistaLink 500DA2Q-3G enabled3G/HD/SD-SDI Dual Reclocking Distribution Amplifier
VistaLink 500DA2Q-HD enabledHD SDI Dual Reclocking Distribution Amplifier
VistaLink 500DA2Q-HD-N enabledHD/SD-SDI Dual Non-Reclocking Distribution Amplifier
VistaLink 500DCDA-HD enabledHD Downconverter & Distribution Amplifier
VistaLink 500FC-DA-HD enabled Frame Controller/Reclocking DA
VistaLink 520AD4-DD-HD enabledDolby PartnerHD/SD Audio De-embedder, Dolby E/AC-3 Decoder & Re-embedder
VistaLink 520AD4-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI Audio De-embedder with 4 Unbalanced AES Outputs
VistaLink 520AD8-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI Audio De-embedder – 8 AES outputs
VistaLink 520AE4-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI Audio Embedder – 4 AES inputs
VistaLink 520AE8-HD enabledDolby PartnerHD/SD-SDI Audio Embedder – 8 AES inputs
VistaLink 2405EO-HD HDTV Miniature Optical Transmitter, 19.4Mb/s to 1.5Gb/s
VistaLink 2405OE-HD HDTV Miniature Optical Receiver, 19.4Mb/s to 1.5Gb/s
VistaLink 2410MD-HSN HD Monitoring Downconverter
VistaLink 2430DAC-HD HD D to A Converter: YPrPb/RGB/VGA via High Density DB-15 VGA pinout
VistaLink 2405EO-HD HDTV Miniature Optical Transmitter, 19.4Mb/s to 1.5Gb/s
VistaLink 2405OE-HD HDTV Miniature Optical Receiver, 19.4Mb/s to 1.5Gb/s
VistaLink 7705EO-HD HDTV Electrical to Optical Converter 19.4Mb/s – 1.5Gb/s
VistaLink 7705OE-HD HDTV Optical to Electrical Converter 19.4Mb/s – 1.5Gb/s
VistaLink 7707ADVR-HD enabledDolby PartnerAnalog, SDI or HD-SDI Video with 4-Channel Analog or AES Audio Fiber Receiver
VistaLink 7707ADVT-HD enabledDolby PartnerAnalog, SDI or HD-SDI Video with 4 Channel Analog or AES Audio Fiber Transmitter
VistaLink 7707EO-3-HD enabledTriple HDTV Electrical to Optical Converter, 19.4Mb/s to 1.5Gb/s
VistaLink 7707EO-HD enabledHDTV Electrical to Optical Converter, 19.4Mb/s to 1.5Gb/s
VistaLink 7707MRA-HD enabledDolby PartnerHD-SDI, 4 AES Audio, Bi-directional RS-232/422, 2 GPI/GPO Fiber Receiver
VistaLink 7707MTA-HD enabledDolby PartnerHD-SDI, 4 AES Audio, Bi-directional RS-232/422, 2 GPI/GPO Fiber Transmitter
VistaLink 7707OE-3-HD enabledTriple HDTV Optical to Electrical Converter, 19.4Mb/s to 1.5Gb/s
VistaLink 7707OE-HD enabledHDTV Optical to Electrical Converter, 19.4Mb/s to 1.5Gb/s
VistaLink 7707OO-HD enabledOptical to Optical Wavelength Converter for HDTV, SDTV, Telecom/Datacom signals to 1.5 Gb/s
VistaLink 7707VAR-HD enabledDolby PartnerHD-SDI with 4 Balanced AES Audio Fiber Receiver
VistaLink 7707VAR-U-HD enabledDolby PartnerHD-SDI with 4 Unbalanced AES Audio Fiber Receiver
VistaLink 7707VAT-HD enabledDolby PartnerHD-SDI with 4 Balanced AES Audio Fiber Transmitter
VistaLink 7707VAT-U-HD enabledDolby PartnerHD-SDI with 4 Unbalanced AES Audio Fiber Transmitter
VistaLink 7707VR-4-HS enabledQuad SD/Dual HD Fiber Receiver
VistaLink 7707VR-8-HS enabled8 x HD/SDI/DVB-ASI Fiber Receiver
VistaLink 7707VT-4-HS enabledQuad SD/Dual HD Fiber Transmitter
VistaLink 7707VT-8-HS enabled8 x HD/SDI/DVB-ASI Fiber Transmitter
VistaLink 7751SRG-HD enabledHD-SDI Tri-Level Sync Generator
VistaLink ECAS Series Evertz Fiber Optic Enabled Camera Adapter System
VistaLink HDSD9045TR 4:4:4 HD/SD Film Footage Encoder
VistaLink HDSD9155Q HDSD Production Afterburner with High Quality Downconverter
VistaLink 7732DVP-HD enabledHD Dual Link Video Processor
VistaLink X-0601H-444 6×1 HDTV Dual Link Router With Quad 6×1 AES Audio
VistaLink 7725DSK-LG-HD enabledActive Format Descriptor (AFD)HD Downstream Keyer with Internal Logo
VistaLink 7725VBI-K-HD enabledHD/SD-SDI VBI Sidechain Bridge Keyer
VistaLink HD9625LG HDTV Logo Inserter
VistaLink HD9625LG+E HDTV Logo Inserter with EAS Crawl Support
VistaLink HD9625LGA HD Media Keyer System
VistaLink HD9626DSK High Definition Downstream Keyer
VistaLink HD9690 HD Graticule Generator
VistaLink HD9690-444 4:4:4 Graticule Generator
VistaLink HD9725LG enabledHD/SD Logo Inserter
VistaLink HD9725LGA enabledHD/SD Media Keyer / Slate Generator with Audio Support
VistaLink Namedropper HD HD9725LGA – HD/SD Media Inserter Package for NBC Namedropper HD
VistaLink PKGHD9625SW technologyHDTV Mini Master Switcher Package
VistaLink PKGHD9725LG-LHD LIDIA HD Logo Inserter Package
VistaLink PKGHD9725LGA-LHD LIDIA HD Media (Video and Audio) Inserter Package
VistaLink HD9690 HD Graticule Generator
VistaLink HD9690-444 4:4:4 Graticule Generator
VistaLink HD9010TM HDTV Time Code Master Reader/Generator
VistaLink HD9084 HD DTV Caption Encoder
VistaLink HDSD9545DLY-PRO technologyHD/SD Video Delay / Time Shift Processor – Up to 40s HD or 240s SD delay
VistaLink 7700R2x2-HD enabledEvertz IntelliGain� Enabled2x2 HD/SD-SDI and ASI Modular Bypass Protection Router
VistaLink 7700R2x2-HES enabled technologyEvertz IntelliGain� Enabled2x2 HD/SD-SDI Modular Bypass Protection Router with SoftswitchT
VistaLink 7700R4x1-HD enabledModular HD/SD-SDI 4 x 1 Router
VistaLink 7700R16x16-3G enabled16x16 SD/HD/3G Modular Router
VistaLink 7700R16x16-HD enabled16x16 SD/HD Modular Router
VistaLink 7700RD2x2-HD enabledEvertz IntelliGain� Enabled2x2 HD/SD-SDI and ASI Modular Bypass Protection Router with Dual HD Downconverter
VistaLink VIP-X enabledActive Format Descriptor (AFD)Control Room Routing Platform and Modular Multi-Image Display System
VistaLink EQT-3232 enabled32x32 SD/HD/3G Front Accessible Coaxial/Fiber Router
Evertz SoftSwitch EQX enabledEvertz X-LINKT Enabled576x576 & 288×288 – High Density SD / HD / 3G Router
Evertz SoftSwitch QT-H 8×8, 16×16 or 32×32 Topaz High Definition Router
Evertz SoftSwitch QT-S 8×8, 16×16 or 32×32 Topaz Standard Definition Router
Evertz SoftSwitch X-0401H enabled technology4x1 HDTV Router With Quad 4×1 AES Audio
Evertz SoftSwitch X-0601H-444 6×1 HDTV Dual Link Router With Quad 6×1 AES Audio
Evertz SoftSwitch X-1201H technology12x1 HDTV Router with optional dual or quad AES routing layers
Evertz SoftSwitch X-1202H technology12x2 HDTV Router with optional dual or quad AES routing layers
Evertz SoftSwitch Xenon technologyEvertz X-LINKT EnabledXenon 3G/HD/SD Multi-Format Routers ~ 32×32 up to 128×128 configurable
MCE DualTuner PCI, HDTV / Cable Tuner
HDTV Video Scaler, DVI Output
HDTV Video Scaler, Component Video Output 
Elgato EyeTV 250 Plus – Mac HDTV tuner/ recorder
Directional Indoor HDTV UHF/VHF Antenna 
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.