Tiêu chuẩn ATEX về kiểm soát phòng chống cháy nổ | Thiết bị đạt chuẩn chống nổ

0
196

 

1. Chỉ dẫn ATEX:

Giúp các thiết bị và hệ thống bảo vệ “ATEX” được thương mại tự do trong khối châu Âu – EU bằng cách loại bỏ các thử nghiệm riêng lẻ và tài liệu do mỗi quốc gia thành viên quy định, gồm 02 chỉ dẫn EU quy định về kiểm soát phòng nổ:
  • Chỉ dẫn 99/92/EC (còn gọi là “ATEX 137″ hay “Chỉ dẫn ATEX khu vực làm việc”) dành cho người sử dụng thiết bị, đề cập tới các yêu cầu tối thiểu về sức khoẻ và an toàn lao động của người vận hành trong rủi ro từ khí quyển gây cháy nổ.

 

2. Tiêu chuẩn phòng cháy nổ.
Ví dụ: Trên nhãn thiết bị có ghi là:
Tieu chuan EXII   3   D   135 °C IP67
(ATEX 95 group II category 3D (for dust), zone 22”)
Đạt tiêu chuẩn phòng nổ ATEX 95

  • Mục thiết bị: Mục 3 – sử dụng trong Vùng 2 và 22
+ Vùng 2: Chu kỳ xuất hiện của chất gây cháy để gây nổ Khí: Nếu có thì chỉ xuất hiện 1 thời gian ngắn
+ Vùng 22: Chu kỳ xuất hiện của chất gây cháy để gây nổ Bụi: Nếu có thì chỉ xuất hiện 1 thời gian ngắn

IP RATE, cap bao ve IP

Nhãn chỉ dẫn:
    Tieu chuan CETieu chuan EX