LEAK SCANNER INSTRUMENT – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống

0
619

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

ACCU-FLOW – CLP-10-HE-4MVCR-SR – FLOW LEAK STANDARD
ADVANCED TEST PRODUCTS – TIF XP-1A – LEAK TESTER
AGILENT TECHNOLOGIES – E5250A – LOW LEAKAGE SWITCH MAINFRAME
AI QUALITEK – Q6000 – LEAK DETECTOR
AISIN ELECTRONICS – ZME-0033 – LEAK TESTER
ALCATEL – 1004A – FINE LEAK DETECTOR
ALCATEL – ASM 181TD+ – LEAK DETECTER
ALCATEL – ASM 181TD+ – LEAK DETECTOR
ALCATEL – ASM 182 – HELIUM LEAK DETECTOR
ALCATEL – ASM 192TD+ – LEAK DETECTER
ALCATEL – ASM 192TD+ – LEAK DETECTOR
Alcatel – ASM142D – Helium Leak Checker
ALCATEL – FE-14 – CALIBRATED STANDARD LEAK
ALCATEL – LEAK-8 – LEAK STANDARD
AMPROBE – DLC-100 – AC LEAKAGE CLAMP
AMPROBE – ULD-100 – LEAK DETECTOR
AMPROBE – ULD-300 – ULTRASONIC LEAK DETECTOR
ANSONIC – SONTEL 110 – ULTRASONIC LEAK
ANSONICS – SON-TECTOR – ULTRA-SONIC LEAK DETECTOR
ASSOCIATED RESEARCH – 510L – LINE LEAKAGE TESTER
ASSOCIATED RESEARCH – 520L – LINE LEAKAGE
ASSOCIATED RESEARCH – 520L – LINE LEAKAGE TESTER
ASSOCIATED RESEARCH , INC. – 510L – LINE LEAKAGE TESTER
ATEQ – 9532Q – KNOW LEAKERS
ATEQ – 9533Q – KNOW LEAKERS
ATEQ – N/A – LEAK FLOW STANDARD
ATEQ – NA – LEAK STANDARD
ATEQ – PREMIER F – LEAK TESTER
ATEQ – PREMIER P. – LEAK/FLOW ELECTRICAL TEST
ATEQ CORP – PREMIER POC – LEAK/FLOW ELECTRICAL TESTING
BACHARACH – H10PM – LEAK DETECTOR
BAPCO – IEC601L – LEAKAGE TESTER
BARFIELD – 1811FD – LEAK TESTOR
BIOSYSTEMS – N/A – LEAK TESTER
CICINNATI TEST SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK STANDARD
CICINNATI TEST SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK STANDARD
CICINNATI TEST SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINATI – C-20 – LEAK STANDAR
CINCINATTI – C20 – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINATTI – C20 – LEAK STANDARD
CINCINATTI SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK
CINCINATTI TEST SYS. – C20 – CALIBRATED LEAK
CINCINATTI TEST SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI – 8.34 SCC/M – LEAK STANDARD
CINCINNATI – B-21 – LEAK TESTER
CINCINNATI – C-20 – LEAK STANDARD
CINCINNATI – C-20 – LEAK TESTER
CINCINNATI – C-20FC – LEAK STANDARD, ORIFICE
CINCINNATI – C20 – LEAK STANDARD
CINCINNATI – LS46485 – LEAK STANDARD
CINCINNATI – NA – CALIBRATED LEAK
CINCINNATI – NA – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI – NA – LEAK STANDARD
CINCINNATI – SENTINEL – LEAK TEST STATION
CINCINNATI – SENTINEL C-20 – LEAK STATION
CINCINNATI – SENTINEL G-20 – LEAK TEST STATION
CINCINNATI – TEST – LEAK STANDARD
CINCINNATI – TQS63 – LEAK STANDARD
CINCINNATI SYSTEMS – NA – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – 1.49 SCC/M @50 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – 2.14 SCC/M – CALIBRATED LEAK
CINCINNATI TEST – 2.41 SCC/M – CALIBRATED LEAK
CINCINNATI TEST – 3.8 SCC/M – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – 5.49 SCCM – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – C-20 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – I-2247 – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – NA – CALIBRATED LEAK
CINCINNATI TEST – NA – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – NA – CALIBRATION LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – NA – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – TQS63 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST – VACUUM – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST STYSTEMS – NA – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – 520 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – 520-12.0 SCCM/2 – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – 520-12.0 SSM-20 – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – 520-5.87 SCCM/4 – CALBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – 520-5.87 SCCM/4 – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – C-20FC – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – C20 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – NA – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEM – NA – LEAK STATION
CINCINNATI TEST SYSTEM – SENTINEL C-20 – LEAK TEST INSTRUMENT
CINCINNATI TEST SYSTEM INC. – NA – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – 24971 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – 520-2.92SCC/M-3 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – 520-3.09SCC/M-3 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – 520-3.09SCC/M-3 – LEAK TEST INSTRUMENT
CINCINNATI TEST SYSTEMS – 520-4 – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – 520-4.31SCC/M-3 – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – 520-4SCC/M-30PS – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK
CINCINNATI TEST SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – NA – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS – SENTINEL B-21 – LEAK TEST ANALYZER
CINCINNATI TEST SYSTEMS INC. – C20 – LEAK TESTER
CINCINNATI TEST SYSTEMS INC. – NA – LEAK STANDARD
CINCINNATI TEST SYSTEMS, INC. – C-20 – LEAK TESTER
CININNATI SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK
CININNATI SYSTEMS – NA – LEAK STANDARD
CINN. TEST SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK
CINN. TEST SYSTEMS – NA – CALIBRATED LEAK STANDARD
COSMO – CU-70 – LEAK TESTER
COSMO – LM-1B – LEAK MASTER
COSMO – LS-1830 – AIR LEAK TESTER
COSMO – LS-1842 – AIR LEAK TESTER
COSMO – LS-1861 – AIR LEAK TESTER
COSMO – LZ1000 – LEAK TESTER
CPS . – 780 – LEAK DETECTOR
CPS – 780 – LEAK DETECTOR
CPS – L-790A – LEAK SEEKER
CPS – L-790A – LEAK-SEEKER
CRESCENT DESIGN – 1000 – BURST LEAK TESTER
CRESCENT DESIGN – 1000 – BURST-LEAK TESTER
CRESCENT DESIGN INC. – 1000 – BURST-LEAK DETECTOR
CRESCENT DESIGNS – 1000 – BURST-LEAK TESTER
CTS – 520-3SCC/M-30PS – LEAK STANDARD
CTS – 520-8SCC/M-60PS – LEAK STANDARD
DALE – LT544 – LEAKAGE CURRENT TESTER
DALE TECHNOLOGY INC. – LT544D – LEAKAGE TESTER
DIGISNAP – DSA-2413 – AC DIGITAL LEAKAGE AMMETER
DILO – SF6 3-033-R002 – LEAK DETECTOR
DRUCK – PMP 4010 – LEAK STANDARD
DUNIWAY – 1.27 X 10-7 – CALIBRATED LEAK
DUNIWAY – 1.76 X 10-7 – CALIBRATED LEAK
DUNIWAY – LEAK-8 – LEAK DETECTOR
DUNIWAY – N/A – LEAK-8-CERT CALIBRATED LEAK
DUNIWAY – N/A – LEAK-T-7-CERT CALIBRATED LEAK
DUNIWAY STOCKROOM – N/A – CALIBRATED LEAK
ED & D – LT-15 – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED & D – LT-601 – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED & D – LT-60THC – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED & D – LT-952 – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED & D – N/A – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED&D – LT-15 – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED&D – LT-15 – LEAKAGE TESTER
ED&D – LT-544 – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED&D – LT-601 – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED&D – LT-952 – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED&D – LT-952 – LEAKAGE TESTER
ED&D – LT-952HC – LEAKAGE CURRENT TESTER
ED&D – LT952HC – LEAKAGE CURRENT METER
ED&D – LT952HC – LEAKAGE TESTER
EDUCATED DESIGN AND DEV. INC. – LT-952 – LEAKAGE CURRENT TESTER
ELECTROTECH – BD-10A – LEAK DETECTOR
ERKA – 8-800-69-001 – MICROPHONE LEAK TESTER
EXTECH – 380943 – LEAKAGE CURRENT TEST
EXTECH INSTRUMENTS – 380941 – LEAKAGE CURRENT TESTER
EXTECH INSTRUMENTS – 380943 – LEAKAGE CURRENT TESTER
EXTECH INSTRUMENTS – 480580 – GAS LEAK DETECTOR
EXTECH INSTRUMENTS – 7620 – LINE LEAKAGE TESTER
FURNESS CONTROLS LIMITED – FC0750 – LEAK DETECTOR
FURNESS CONTROLS LIMITED – N/A – LEAK DETECTOR
G GOW MAC – 21-250 50-0-50 – LEAK DETECTOR
G.A.S. – VERSION 1.0 – CALIBRATED LEAK
GE – H-10B – LEAK DETECTOR
GE – MARS 25301 – HALOGEN LEAK DETECTOR
GE – MARS 25301 – LEAK DETECTOR
GENERAL ELECTRIC – H-10B – LEAK DETECTOR
GENERAL ELECTRIC – MARS 25301 – HALOGEN LEAK DETECTOR
GESELLSCHAFT – SF6-IR-LEAK – GAS LEAK SENSOR
GL SCIENCE – LD228 – LEAK DETECTOR
GOW-MAC – 21-050 – MINI GAS LEAK DETECTOR
GOW-MAC INSTRUMENT CO – 21-250 – GAS LEAK DETECTOR
HAUG – PVEL481210 – LEAK TESTER
HELIUM – 858-21 – LEAK DETECTOR
HELIUM LEAK TESTING – 3-4 – HELIUM LEAK TESTER
HELIUM LEAK TESTING INC. – SC-7 – HELIUM LEAK STANDARD
HELIUM LEAK TESTING, INC – GG8473302 – HELIUM LEAK STANDARD
HELIUM LEAKTESTING – SC-8 – LEAK DETECTER
HIOKI CORP. – 3263 – CLAMP ON LEAK HI TESTER
INFICON – D-TEK – LEAK DETECTOR
INFICON – D-TEK SELECT – REFRIGERENT LEAK DETECTER
INFICON – TEK-MATE – REFRIGERENT LEAK DETECTOR
INTERPOWER – 85500100 – CURRENT LEAK TESTER
ION SCIENCE – 06-02302 – LEAK DETECTOR
JOHN CONTROLS – H10 – LEAK DETECTOR
JOHNSON CONTROLS – H10 – LEAK DETECTOR
JOHNSON CONTROLS – H10 PROFESSIONL – LEAK DETECTOR
JOHNSON CONTROLS – RLD-H10G UNIVER – LEAK DETECTOR
JOHNSON CONTROLS – RLD-H10PM – LEAK DETECTOR
KIKUSUI – TOS3200 – LEAKAGE CURRENT TESTER
KURT J. LESKER CO. – KJL-CHC-7 – CALIBRATED LEAK
LACO TECHNOLOGY – HELIUM LEAK DETECTOR – LEAK DETECTOR
LH – 15564 – STANDAR LEAK
MARK MAIDMAN – PSMO-7-STD – ACCU-FLOW POSITIVE SHUTOFF LEAK
MARK MAIDMAN – PSOM-7-1P-HE-2CFF – ACCU-FLOW POSITIVE SHUTOFF LEAK
MARKMAIDMAN – PSOM-7-1P-N2-2CFF – ACCU-FLOW POSITIVE SHUTOFF LEAK
MARS – 25301 – HALOGEN LEAK DETECTOR
MARS – 25301 – LEAK DETECTOR
MARS – 25303 – SERVICE LEAK DETECTOR
MARS – 25306(H-10) – LEAK DETECTOR
MARS – H-106 – SERVICE LEAK DETECTOR
MARS – H-10B – LEAK DETECTOR
MARS – H-10G – LEAK DETECTOR
MARS – H-10PM – LEAK DETECTOR
MARS – H10 PROFESSIONA – LEAK DETECTOR
MATCO – CL1006M – CYLINDER LEAK TESTER
MATCO – CL1006MK – CYLINDER LEAKAGE TESTER
MATCO – N/A – CYLINDER LEAKAGE TESTER
MATHESON – 8066 – LEAK DETECTOR
MATHESON – 8066 – LEAK HUNTER PLUS
MATHESON GAS PRODUCTS – 8066 – LEAK HUNTER
MITYVAC – 325-0011-01 – LEAK TEST CAP AND PUMP
MODOC – GF2450 – LEAK DETECTOR
MODUS – LT-M1 – LEAK TESTER
N/A – 2.37 CCM – LEAK MASTER
N/A – 2.49 CCM – LEAK MASTER
N/A – 2.63 CCM – LEAK MASTER
N/A – 51.9 SCCM @ 7.5 KPA – LEAK MASTER
N/A – 6.1 SCCM @ 10 KPA – LEAK MASTER
N/A – 67.4 SCCM @ 7.5 KPA – LEAK MASTER
N/A – N/A – AC LEAKAGE CURRENT TESTER
N/A – N/A – LEAKAGE CURRENT METER
N/A – SC-8D – GAS LEAK DETECTOR
NA – 7.98SCC/M50 SPI – CALIBRATED LEAK
NA – 8.90 SCC/M – CALIBRATED LEAK STANDARD
NARDA – 8781 – BROADBAND LEAKAGE PROBE
NONE – NONE – TBA LEAK ORIFICE
NUPRO – 141430-009 – HELIUM STANDARD LEAK
NUPRO – N/A – CALIBRATED LEAK
OHMIC – SI-100N – LEAKAGE CURRENT TESTER
OHMIC INSTRUMENTS – RLI-300C – RESISTANCE LEAKAGE METER
OHMIC INSTRUMENTS – SI-100ND – LEAK SAFETY TESTER
OHMIC INSTRUMENTS CO. – RL1-300C – RESISTANCE LEAKAGE METER
OKEEFE – 5.13 SCCM @ 294 KPA – LEAK MASTER
OMEGA – DDG1000ADA-15G – PRESSURE GAUGE / LEAK TEST
OMEGA – DPGI 000ADA L15G-IN – LEAK TESTER, PRESSURE GAGE
OMEGA – N/A – LEAK TESTOR
PARKS MEDICAL – PLT001-O – LEAK DETECTOR
PENNOYER DODGE – RLD-H10G – LEAK DETECTOR
QUADTECH – 1855 – CAPACITOR LEAKAGE CURRENT / IR METER
QUALITEH – Q196 – LEAK DETECTOR
QUALITEK – 196 – LEAK DETECTOR
RACOR DIVISION – NA – PSI GAIN SYS. J DEERE LEAK TST
RITCHIE – 69464 – LEAK SCANNER
ROBINAIR – 14950-A – LEAK DETECTOR
ROD L – M450LT – LEAKAGE TESTER
ROD-L – M450LT – LEAKAGE TESTER
ROD-L ELECTRONICS – M450LT – LEAKAGE TESTER
SENTINEL – C-20 – LEAK STATION
SIMPSOM – 228 – LEAKEAGE CURRENT TESTER
SIMPSON – 228 – AMPERAGE LEAKAGE TESTER
SIMPSON – 228 – CURRENT LEAK TESTER
SIMPSON – 228 – LEAK CURRENT TESTER
SIMPSON – 228 – LEAKAGE CURRENT TESTER
SIMPSON – 229-2 – A.C. LEAKAGE CURRENT TESTER
SIMPSON – 229-2 – AC LEAKAGE CURRENT TESTER
SIMPSON – 229-2 – CURRENT LEAKAGE TESTER
SIMPSON – 229-2 – LEAKAGE CURRENT TESTER
SIMPSON – 229-2 – LEAKAGE TESTER
SIMPSON – 380-2 – LEAKAGE TESTER
SLAUGHTER – 103 – AND LEAKAGE TESTER
SLAUGHTER – 103/105-5.0E – LEAKAGE TESTER
SNAP-ON – 6500/6501 – VACUUM LEAK DETECTER
SNAP-ON – ACT 5500 – LEAK DETECTOR
SNAP-ON – EEPV309A – CYLINDRICAL LEAKAGE TESTER
SNAP-ON – MT324 – CYLINDER LEAK DETECTOR
SOTCHER – 350 – A/C LEAKAGE CURRENT TESTER
SOTCHER – 350 – AC LEAKAGE CURRENT TESTER
SOTCHER MESUREMENT INC. – 350 – AC LEAKAGE CURRENT TESTER
SPECTRA SCAN – CT1-010 – LEAKAGE TESTER, CONDUCTIVITY AND
SPECTRASCAN – CTI-101 – CONDUCTIVITY LEAKAGE TESTER
SPRINT – 1100 – LEAK TESTER
SPRINT LC – LC-P – LEAK TESTER
T.I.F. – 5600 – LEAK DETECTOR
T.I.F. – 5650 – LEAK DETECTOR
T.I.F. – RX-1 – LEAK DETECTOR
T.M.ELECTRONICS – MDT-50 – LEAK TESTER
T.M.ELECTRONICS, INC. – MDT-500 – LEAK & FLOW TESTER
TECNA – ISOAV 10 – LEAK TESTER
TESTRA – 1100 – LEAK DETECTOR
TESTRA – MODEL A – LEAK DETECTOR
TIF – 5201A – HIGH PRECISION LEAK TEST
TIF – 5500 – LEAK DETECTOR
TIF – 5600 – HALOGEN LEAK DETECTOR
TIF – 5650A – HALOGEN LEAK DETECTOR
TIF – 5650A – LEAK DETECTOR
TIF – 6500 – LEAK DETECTOR
TIF – RX-1 – HALOGEN LEAK DETECTOR
TIF – TIF RX-1A – LEAK DETECTOR
TIF – TIF X8-1A – LEAK TEST INSTRUMENT
TIF – TIF XP-1A – LEAK DETECTOR
TIF INSTRUMENTS – 5500 – LEAK DETECTOR
TIF INSTRUMENTS – 5650 – LEAK DETECTOR
TIF INSTRUMENTS INC. – TIF5750A – REFRIGERANT LEAK DETECTOR
TIF INSTRUMENTS, INC. – TIF5600 – LEAK DETECTOR
TM ELECTRONICS – MDT-500 – LEAK TESTER
TM ELECTRONICS – S1A-L1-015 – LEAK TESTER
TRIO TECH – G-253A – GROSS LEAK DETECTOR
TRIO-TECH – G-203 – LEAK DETECTOR
TRIO-TECH INTERNATIONAL – A-486-2DS – PRES. CHAMBER-GROSS LEAK TESTER
TRIO-TECH INTERNATIONAL – G-253A – GROSS LEAK DETECTOR
UE SYSTEMS INC – UP-100S – ULTRASONIC LEAK DETECTOR
USON – 16.55 SCC/M-18INWC – LEAK STANDARD
USON – 16.55 SCC/M-6INWC – LEAK STANDARD
USON – 39CCM – LEAK MASTER
USON – N/A – LEAK STANDARD
USON – NA – LEAK MASTER
USON – QC4 – LEAK MASTER
USON – SPRINT-LC – USON LEAK TESTER
USON – TESTRA – LEAK TEST BOX
USON – U6000 – PRESSURE DIFFERENTIAL LEAK TESTER
USON CORPORATION – N/A – LEAK STANDARD
USON LP – SPRINT LC – TESTER, LEAK
VACUUM INSTRUENTS CORP. – PM-6 – HELIUM LEAK STANDARD
VACUUM INSTRUMENT CORPORATION – SC4 – LEAK TESTER
VARIAN – 0981-F8473-320 – HELIUM LEAK CHECKER
VARIAN – 1.48X10-7 – CALIBRATED LEAK
VARIAN – 1.4X10-7 – CALIBRATED LEAK
VARIAN – 1.59 X 10-7 – CALIBRATED LEAK
VARIAN – 1.87X10-7 – CALIBRATED LEAK
VARIAN – 2.25 X 10-8 – CALIBRATED LEAK
VARIAN – 9693500 – HELIUM LEAK TESTER
VARIAN – GG-F8 – CALIBRATED LEAK
Varian – GGF8473303 – Calibrated Leak
VARIAN – N/A – LEAK DETECTOR
VEECO – MS30T – LEAK DETECTOR
VIC Leak Detection – SC-7 – Calibrated Leak
VTF – CL 105 – LEAK DETECTOR
WAVETEK – CLI-1750 – LEAKAGE METER
WHITEY – LEAK-T-7-CERT – CALIBRATED LEAK
WILSON SCIENTIFIC – 1280-V8 RANGE – HELIUM LEAK STANDARD
YELOW JACKET – 69464 – LEAK SCANNER BLACK LIGHT
YOKAGAWA – 3226 – LEAKAGE CURRENT TESTER
YOKOGAWA – 3226 – LEAKAGE CURRENT
YOKOGAWA – 3226 – LEAKAGE CURRENT TESTER
YOKOGAWA – H-10B – LEAK DETECTOR
YOKOGAWA – H-10G – LEAK DETECTOR
YOKOGAWA – H-10G – UNIVERSAL LEAK DETECTOR
YOKOGAWA – H10 – LEAK DETECTOR
ZENTECH – 204G – LEAKAGE CURRENT METER

  Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

PRESSURE